Fraflytning

Inden du flytter, skal du foretage aflæsning af el måler og sende aflæsningsresultatet til.  
                       
      DONG Energi              
      Nesa Allè 1              
      2820 Gentofte              
               
  og aflæsningsresultatet for gas sendes til  
                       
      Københavns Energi              
      Ørestads Boulevard 35            
      2300 København S

Flytteafregning
Dit indskud tilbagebetales i forbindelse med flytteafregningen. Du vil modtage flytteafregning hurtigst muligt efter, at du er flyttet, og den fraflyttede bolig er genudlejet.
 
Fraflytningssyn
Når du fraflytter din bolig, foretager ejendoms­kontoret et fraflytningssyn. Inden fraflytningssynet skal du rydde og rengøre boligen samt kælderrum. Du får skriftlig besked om, hvornår der afholdes fraflytningssyn. Kan du ikke selv deltage, kan du give fuldmagt til en anden person. Senest ved fraflytningssynet skal du aflevere samt­lige udlevere nøgler til boligen, vaskeri og dit chip­kort. Ved fraflytningssynet får du udleveret en kopi af fraflytningsrapporten. Skal der foretages istandsættelsesarbejder, vil du få oplyst udgiften skriftligt senest 14 dage efter synet. 
 
Fremvisning af boligen
Ved opsigelsen skal du oplyse, hvornår boligen kan besigtiges af interesserede boligsøgende. 
 
Førsyn
I mange tilfælde er det en fordel at få et førsyn, allerede inden du flytter. Ved førsynet foretages en vurdering af, om der er noget i lejemålet, der skal istandsættes ved fraflytning. Førsynet foretages, mens du stadig bor i boligen. Det er derfor kun vejledende. Får du tilbudt en anden bolig i AKB, bliver du automatisk indkaldt til et førsyn, før den nye lejekontrakt godkendes. Førsynet er en fordel for dig, da du normalt vil kunne få udskudt betalingen af en del af indskuddet i den nye bolig, indtil du får pengene tilbage fra det nuværende indskud. Er der behov for en større istandsættelse, og udgiften overstiger dit nuværende indskud, vil KAB dog normalt forlange, at du indbetaler et særligt deposi­tum for dette beløb, før KAB god­kender kontrakten for et nyt lejemål. Du kan også selv bede ejendomskontoret om et førsyn, hvis du tænker på at flytte. Du kan læse mere om førsyn i pjecen "Førsynet godt tilbud når du skal flytte i KAB". Pjecen fås på ejendomskontoret og i AKB's udlejningsafdeling.

Gebyr for genudlejning
Hvis du ønsker, at KAB skal forsøge at udleje din bolig før udløbet af den normale 3 måneders op­sigelsesperiode, opkræves et gebyr på 100 kr.
 
De fleste boliger udlejes i løbet af ca. halvanden måned, men visse boligtyper tager det normalt længere tid at genudleje. KAB kan ikke give no­gen garanti for hurtig genudlejning.
 
Istandsættelse og vedligeholdelseskonto
Hvis boligen er normalt vedligeholdt, skal der ik­ke foretages istandsættelse ved fraflytning. Når du har underskrevet en opsigelse, lukkes ved­ligeholdelseskontoen, og vedligeholdelseskontoen overdrages herefter til den nye indflytter. Når fraflytningssynet er gennemført, har du ikke længere adgang til boligen. Hvis du er i tvivl, om der er istandsættelsesarbejder, du selv hæfter for, og du selv vil foretage istandsættelsen, inden du flytter, er det en fordel for dig at få et førsyn.

Opsigelse
Opsigelse af lejemålet skal ske skriftligt til KAB's udlejningsafdeling eller til ejendomskontoret. Her kan du også få et opsigelsesskema, så du sikrer dig, at din opsigelse sker korrekt. Opsigelsen skal ske med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. Opsigelse af værelser kan ske med 6 ugers varsel til den 1. i måneden. Opsigelsen skal altid være underskrevet af samt­lige personer, der er anført på lejekontrakten. Opsigelsen skal altid underskrives af din ægte­fælle eller samlever, også selv om vedkommendes navn ikke står på lejekontrakten.

Spørgeskema
Efter fraflytningen vil du få tilsendt et spørge­skema, om hvordan du synes, det har været at bo i AKB, og om du er tilfreds med vores service. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er, at vi får mulighed for at forbedre vores service.

Varmeafregning
Sammen med flytteafregningen fremsendes også afregning for varme. Varmeudgiften udregnes på baggrund af de budgetlagte varmepriser. Er du ikke tilfreds med varmeafregning efter budgetlagte varmepriser, kan du forlange, at den endelige varmeafregning udskydes til udarbejdelsen af årets varmeregnskab i april eller maj måned.

 

Frederiksholm Karré 8
Borgbjergsvej 41-55
Borgmester Christiansens Gade 35-37
Harald Jensens Gade 2-8
K.M. Klausens Gade 32-48
2450 København SV

SJELDANI Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
2450 København SV
Tlf.: 33242111

Email: info@sjeldani.dk
Hjemmeside: www.sjeldani.dk

Antal besøgende: 144583 (denne uge: 9534)